Jackie’s Day / Jackie by Sarah Fitzgibbon

Jackie's Day / Jackie

Buailfimid le Jackie is éisteoimid lena scéal

Seo mar a tharla di i rith an lae…

Jackie

á léiriú ag Graffiti Theatre Company, Corcaigh

“Buailfimid le Jackie is éisteoimid lena scéal

Seo mar a tharla di i rith an lae … “

Dráma agus ceardlann idirghníomhach agus páiste-lárnach do ghrúpa beag.

Bunaithe ar sraith scéalta faoin gcarachtar, Jackie, tugann an clár deis do na páistí cabhair agus comhairle a thabhairt do Jackie agus í ag dul i ngleic lena cuid fadhbanna.  Caithfidh Jackie, in éineacht leis na páistí,  roghanna agus socruithe a dhéanamh maidir le fadhbanna laethúla, mar shampla, leanbh óg sa teaghlach, caidreamh nua, agus aire a thabhairt don pháiste tinn.

Tá an Taispeántas idirghníomhach agus Leabhar Acmhainne na Múinteoirí, atá nascaithe leis an gcuraclam) mar chuid den chlár iomlán.

Deartha do rang amháin ag an am atá Jackie, le huasmhéid 30 páiste. Tá an clár dírithe ar pháistí 3-7 bliain (Naíonraí, Naíonáin Shóisearacha, Naíonáin Shinsireacha agus Rang a hAon).

Ar fáil as Gaeilge: 23 Eanáir – 14 Feabhra 2014

Costas: €150 an léiriú/€280 dhá léiriú ar an lá céanna (+costais thaistil do scoileanna taobh amuigh de Chorcaigh).

Cur in áirithint: sile@graffiti.ie nó glaoigh ar 021 4397111

Jackie’s Day

presented by Graffiti Theatre Company, Cork

“Meet our friend Jackie and we’ll play,

We’ll tell you about one of Jackie’s days … “

Jackie’s Day is an interactive, child-centered performance and workshop designed for a small group.

Based on a series of stories about the character, Jackie, this programme enables the children to provide help and advice for Jackie as she approaches various problems. Jackie, with the children, must make decisions and take actions regarding everyday challenges, for example, a new baby in the family, new friendship and helping to look after a sick child.

The interactive performance and a curriculum linked Teacher Activity Book make up the programme.

Designed for one class at a time with a maximum of 30 children, Jackie’s Day is suitable for children aged 3-7 years (pre-school, Junior and Senior Infants, First Class).

Available in English for Cork schools: 27th February – 14th March 2014

Cost: €150 per performance/€280 for two performances on one day

Bookings: bookings@graffiti.ie or phone 021 4397111

Teacher Packs

As Gaeilge

In English