Jackie’s Day / Jackie by Sarah Fitzgibbon

Jackie's Day

Is dráma agus ceardlann idirghníomhach agus páiste-lárnach do ghrúpa beag é Jackie.


The Programme:
Jackie’s Day is a small group, child-centered interactive drama using specially made puppets. Based on a series of stories, Jackie’s Day invites the children to help Jackie to make choices and decisions with regard to the various dilemmas she faces in daily life. These range from dealing with a bully to responses to a new baby to caring for a sick brother.The story book is sent to the teacher in advance and a section is left out of each story so that the teacher can explore Jackie’s dilemmas with the class before the company’s visit. Then, during the performance the Storyteller will ask the class to advise Jackie how to proceed. The story book and performance is accompanied by a Teacher Resource Pack.

An Clár:
Is dráma agus ceardlann idirghníomhach agus páiste-lárnach do ghrúpa beag é Jackie. Bunaithe ar sraith scéalta faoin gcarachtar Jackie, tugann an clár deis do na páistí cabhair agus comhairle a thabhairt do Jackie agus í ag dul i ngleic lena cuid fadhbanna. Caithfidh Jackie, in éineacht leis na páistí, roghanna agus cinnithe a dhéanamh maidir le fadhbanna laethúla, mar shampla, leanbh óg sa teaghlach, caidreamh nua, agus aire a thabhairt don pháiste tinn. Cuirtear an Leabhar Scéalta amach chuig na múinteoirí roimhré agus fágtar cuid áirithe den scéal ar lár chun deis a thabhairt don mhúinteoir an scéal a phlé leis na páistí roimh theacht na comhlachta chun na scoile. Ansin i rith an taispeántais iarrfaidh an Scéalaí ar na páistí comhairle a thabhairt do Jackie. Tá an Leabhar Scéalta agus an Taispeántas idirghníomhach, chomh maith le Leabhar Acmhainne na Múinteoirí, mar chuid den chlár iomlán.

Aims of the Programme:
The programme is designed to be a quality learning experience, gently building life skills such as emotional identification, caring and refusal skills as well as developing the self-esteem of the participants. Originally commissioned by the Southern Health Board, Jackie’s Day is designed to complement the SPHE programme.

Aidhmeanna an Chláir:
Is próiséas foghlamtha casta agus saibhir é an clár, ag tógáil go cúramach ar scileanna saoil na bpáistí. Tugann an clár aghaidh ar fhéinmhuinín, féinmheas, sárú fadhbanna, scileanna diúltú, rialacha agus plé ar mhothúcháin. An Southern Health Board a d’iarr i dtús báire agus feidhmíonn an clár Jackie mar chuid den chlár OSPS.

The Participants:
Jackie’s Day will play to one class at a time with 25 as the maximum number of children. It is especially designed for pre-school, kindergarten and first class.

An Lucht Freastail:
Deartha do rang amháin ag an am atá Jackie, le huasmhéid 25 páiste. Tá an clár dírithe ar pháistí 3-7 bliain (naíonraí, naíonáin shóisearacha, naíonáin shinsireacha agus rang a haon).

Technical Requirements:
Jackie’s Day plays in the corner of an average classroom. If possible the company like to set up in one room and bring the children there but the piece can also be played in the students’ own room.

Riachtanais Theicniúla:
I gcúinne an ghnáthsheomra ranga a léirítear Jackie. Nuair is féidir, is fearr leis an gcomhlacht an suíomh a ullmhú i seomra/halla amháin agus na páistí a thabhairt ansin ach is féidir gach rud a dhéanamh i seomra ranga na bpáistí féin.

Booking information:
To book Jackie’s Day during its touring schedule contact the booking officers at Graffiti:Telephone 021-4397111 email:graffiti@eircom.net. www.graffiti.ie Cost: €130 per class. Available in English 18th May-5th June 2010.

Cur in áirithe:
Is féidir dul i dteagmháil le hoifigigh na dticéad ag Graffiti chun an clár seo a chur in áirithe. Uimhir ghutháin: 021 4397111 Ríomhphost: graffiti@eircom.net. www.graffiti.ie Costas: €130 an rang. Ar fáil as Gaeilge 27 Aibreán-15 Bealtaine 2010

Gabhann Graffiti buíochas ó chroí le: An Chomhairle Ealaíon, Foras na Gaeilge agus Comhairle Chorcaí.